Статут ГО “Юкрейн Мастерс Атлетикс”

Затверджено

Установчими зборами засновників

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ЮКРЕЙН МАСТЕРС АТЛЕТІК»

Протокол №1

від «14» квітня 2014 року

 

СТАТУТ

 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ЮКРЕЙН МАСТЄРС АТЛЕТІКС»

 

Київ-2014

 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЮКРЕЙН МАСТЄРС АТЛЕТІКС» (далі – Організація) є громадською  організацією, яка об’єднує громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на основі спільності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом та не передбачає одержання прибутку від своєї діяльності.

1.2.      Діяльність Організації здійснюється відповідно до Конституції України,  чинного законодавства та цього Статуту.

1.3.      Організація створена та діє на принципах:

1) добровільності;

2) самоврядності;

3) вільного вибору території діяльності;

4) рівності перед законом;

5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);

6) прозорості, відкритості та публічності.

Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

1.4.      Організація набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Організація володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і валютні. Організація користується рівними правами i несе обов’язки, пов’язані з її діяльністю, має печатку, бланки i штампи з власною символікою та символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

1.5. Найменування організації:

 • Повне найменування:
 • українською мовою:ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЮКРЕЙН МАСТЄРС АТЛЕТІКС;
 • англійською мовою: NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION UKRAINE MASTERS ATHLETICS.
  • Скорочене найменування:
 • українською мовою:ГО ЮКРЕЙН МАСТЄРС АТЛЕТІК;
 • англійською мовою: NGOUKRAINE MASTERS ATHLETICS.
  • Організаційно-правова форма Організації: громадська організація.
  • Місцезнаходження організації: 03056, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 15, квартира 114.

 

 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНI НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.      Основною метою (цілями) діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, наукових, культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів; організація спортивних заходів та проведення культурно-просвітницької діяльності, спрямованих на популяризацію ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів засобами легкої атлетики та здорового способу життя.

2.2.      Основними напрямами діяльності Організації є в установленому законом порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції є:

– всебічне сприяння захисту конституційних, економічних, правових, фінансових, соціальних прав та інтересів членів Організації;

– сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних проектів і програм, що спрямовані на пропаганду поліпшення соціального становища громадян;

– сприяння розвитку фізичної культури та спорту, в тому числі реалізації програм розвитку ветеранського спортивного руху та спорту ветеранів, національних програм  розвитку;

– сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту, туризму;

– пропагування здорового способу життя;

– сприяння утвердженню авторитету України в галузі спортивного,культурного ,духовного, соціального,  розвитку всіх верств населення;

– залучення фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, розширення джерел їх надходження до Організації для здійснення мети її діяльності.

– участь в реалізації життєво важливих для українців проектів та програм, здійснюваних громадськими організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

– участь в розробці програм по збереженню й відродженню культури здорового способу життя серед широких верств населення ;

– участь в організації роботи національних та міжнародних конгресів, симпозіумів та інших заходах, які випливають із статутних завдань.

2.3.      З метою виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції має право:

1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

5) проводити мирні зібрання;

7) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;

8) здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства);

9) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

10) організовувати спортивні змагання, виставки, конференції, аукціони, вечори, фотовиставки, пленери, презентації, прес-конференції, круглі столи, майстер-класи, семінари з питань пропаганди олімпійського руху ,здорового способу життя ,фізичної культури , спорту та спорту ветеранів ;

11) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

 

 1. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1.      Членство в Організації є індивідуальним та колективним.

3.2.      Членство в інших організаціях не заперечує членство в Організації.

3.3.      Членами Організації можуть бути громадяни України, iноземнi громадяни, особи без громадянства

3.4.      Для вступу  в   Організацію кандидати   подають заяву затвердженого зразка

до Правління;

3.5.      Виключення з членів Організації проводиться за власним бажанням у тому ж порядку, що й вступ. Член Організації вважається виключеним з моменту подання відповідної заяви.

Члени Організації, які систематично не виконують своїх обов’язків та інших вимог цього Статуту, рішень керівних органів Організації, або скоїли вчинок, що ганьбить членів Організації, чи намагались використати своє членство в Організації з метою, не сумісною з завданнями та принципами статутної діяльності, виключаються рішенням Правління Організації з її членів.

Рішення вважається прийнятим у тому разі, якщо за нього проголосувало 2/3 членів Правління Організації.

3.6.      Член Організації, який не вносить протягом 6–и місяців членські внески, вважається таким, що вибув із членів Організації, що оформляється рішенням Правління Організації.

3.7.      Члени Організації мають право:

–           обирати та бути обраними до керівних органів Організації;

–           одержувати інформацію про діяльність Організації та її керівних органів;

–           брати участь в вирішенні питань, пов’язаних з діяльністю Організації;

–           вільно виходити з членів Організації.

3.8.      Члени Організації зобов’язані:

–           дотримуватись вимог Статуту Організації;

–           виконувати рішення Загальних зборів та керівних органів Організації;

–           своєчасно вносити членські внески;

–           сприяти досягненню основних завдань та мети Організації.

За рішенням Правління Організації, прийнятим більшістю голосів його членів, індивідуальному члену Організації може бути присвоєне звання Почесного члена Організації. Почесним членом Організації може бути особа, яка має особливі досягнення у сфері статутної діяльності та∕або надає значну організаційну, матеріальну або іншу підтримку діяльності Організації. Почесні члени користуються тими ж правами та несуть ті ж обов’язки, що й інші члени Організації та не наділені жодними привілеями.

 

 1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

4.1.      Вищим керівним органом Організації є Загальні збори, а в період між Загальними зборами – Правління Організації.

4.2.      Загальні збори скликаються за рішенням Правління не рідше одного разу у 2 роки і правомочні, якщо на них присутні більшість членів Організації. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Президента, рішенням Правління Організації або рішенням 2/3 членів.

4.3.      Загальні збори вирішують такі питання:

–           визначають основні напрямки діяльності Організації і приймають відповідні документи;

–           затверджують статут Організації і вносять до нього зміни та доповнення;

–           обирають, переобирають Президента, інших членів Правління, Ревізійної комісії та Голову Ревізійної комісії терміном на 5років;

–           визначають розміри  вступних і членських внесків;

–           заслуховують звіти Президента, Правління, Ревізійної комісії;

–           реалізують право власності Організації на майно та кошти Організації;

–           надають повноваження Правлінню та Президенту щодо управління майном та коштами Організації;

–           затверджують Положення про Ревізійну комісію;

–          приймають рішення щодо створення  комісій та комітетів;

–           приймають рішення про припинення діяльності Організації.

Загальні збори можуть прийняти до розгляду будь-яке питання діяльності Організації без жодних виключень і прийняти по ньому рішення.

4.4.      Рішення приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх відкритим або таємним голосуванням. Рішення з питань затвердження статуту Організації, внесення до нього змін та доповнень, обрання Президента та інших членів Правління, Ревізійної комісії, Голови Ревізійної комісії та припинення діяльності Організації приймаються ¾ членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

 

ПРАВЛІННЯ

4.5. Правління є постійно діючим керівним органом Організації в період між Загальними Зборами Організації.

4.6. Члени Правління обираються рішенням Загальних Зборів Організації;

4.7. Кількісний та персональний склад Правління визначається Загальними зборами. Кожен член Правління має право входити до Правління протягом декількох термінів повноважень.

4.8. До компетенції Правління входить:

– формування календаря спортивно-масових заходів Організації;

– прийняття річних планів діяльності Організації;

– розгляд річних звітів діяльності Організації;

– затвердження бюджету Організації;

– прийняття рішення про створення та припинення підприємств, установ, організацій;

– затвердження зразків символіки та іншої атрибутики Організації;

– затвердження рішень про створення, припинення відокремлених підрозділів Організації;

– затвердження Положень відокремлених підрозділів Організації;

– визначення розмірів вступних, членських та інших внесків, а також порядок і терміни їх внесення та використання;

– вирішує інші питання діяльності Організації, крім тих, які відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів Організації.

4.9. Засідання Правління скликається Президентом не менше ніж два рази на рік. Позачергові засідання Правління можуть відбуватися за ініціативою Президента, на вимогу Загальних Зборів або Ревізійної Комісії, якщо цього вимагатимуть інтереси Організації.

4.10. Правління є колегіальним органом і всі рішення приймає у формі протокольних рішень. Засідання Правління вважається правомочним для прийняття рішень, якщо на його засіданні присутня більшість членів Правління. Рішення Правління приймаються більшістю голосів у присутності щонайменше половини складу Правління та підписуються Президентом.

У разі відсутності Президента Організації його обов’язки виконує один з членів Правління за письмовим дорученням Президента.

4.11. Очолює Правління Президент, який обирається Загальними Зборами на 5 років, який:

 • організовує роботу Правління та Загальних Зборів Організації;
 • виносить питання на розгляд Правління та головує на його засіданнях;
 • ініціює скликання Загальних Зборів;
 • без довіреності діє від імені Організації;
 • укладає угоди, підписує накази і розпорядження, видає довіреності, має право першого підпису;
 • відкриває та закриває рахунки в установах банку з правом розпорядчого підпису;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників штатного апарату, Організації, в тому числі, за необхідності призначає Виконавчого Директора Організації або інших осіб для виконання частини своїх обов’язків;

– делегує Виконавчому Директору або іншим особам для виконання частини своїх обов’язків право підпису (першого, розпорядчого підпису) на основі довіреності в рамках обмежень, встановлених законодавством та Статутом;

 • розпоряджається майном та коштами Організації відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень, наданих Загальними Зборами та Правлінням або згідно затверджених бюджетів та планів Організації;
 • забезпечує виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації;
 • представляє інтереси Організації у відносинах з державними та громадськими організаціями, а також у міжнародних зв’язках;

4.12. Президент Організації і члени Правління виконують свої повноваження і функції на громадських засадах.

4.13. Витрати, обумовлені виконанням статутних зобов’язань, за рішенням Правління Організації можуть бути компенсовані за рахунок коштів Організації.

4.14.Президент може призначати для виконання частини обов’язків Президента Виконавчого Директора або іншу особу на проектних засадах, для здійснення операційного управління проектів Організації.

Виконавчий Директор або інша особа для виконання частини обов’язків призначається і звільнюється за Наказом Президента. Обов’язки і функції Виконавчого Директора або іншої особи для виконання частини обов’язків Президента визначаються Президентом в Наказі про призначення та довіреності.

Виконавчий Директор здійснює свої обов’язки на громадських засадах або на умовах найманої праці.

4.15. Голосування шляхом використання засобів зв’язку на засіданнях допускається лише за попередньою згодою Загальних зборів. Голосування шляхом використання засобів зв’язку на загальних зборах є неприпустимим.

4.16. Рішення, дії та бездіяльність керівних органів (крім Президента) можуть бути оскаржені до Президента. Такі скарги розглядаються в обов’язковому порядку протягом 60 днів з дня надходження. За результатами розгляду таких скарг Президент може:

– прийняти рішення з питань порушених у скарзі відповідно до своєї компетенції (повноважень);

– прийняти рішення про скликання Загальних зборів, Правління Організації для вирішення порушених питань у скарзі по суті компетентним органом;

– прийняти рішення про направлення скарги до Ревізійної комісії для перевірки діяльності Організації в межах повноважень Ревізійної комісії;

– прийняти рішення про відмову у задоволені скарги на підставі відсутності вмотивованих підстав.

Рішення, дії та бездіяльність Президента Організації можуть бути оскаржені на засіданнях Загальних зборів Організації. На цьому засіданні Загальні збори приймають рішення по даним скаргам.

 

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

4.17. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами на строк 5 років. Ревізійна комісія Організації може складатися з однієї особи – Голови Ревізійної комісії. Ревізійна комісія Організації здійснює контроль за фінансовою та статутною діяльністю Організації. Члени Правління Організації не можуть бути членами Ревізійної комісії. Перевірка діяльності Організації проводиться один раз на рік. Засідання Ревізійної комісії проводяться не рідше одного разу на півроку. Засідання є правомочним у разі присутності на ньому більшості членів Ревізійної комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Ревізійної комісії.

4.18. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Організації необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення.

4.19. Ревізійна комісія складає висновок по річним звітам та балансам і звітується перед Загальними зборами.

4.20. Голосування шляхом використання засобів зв’язку на засіданнях Ревізійної комісії допускається лише за попередньою згодою Загальних зборів. Голосування шляхом використання засобів зв’язку на загальних зборах є неприпустимим.

4.21. Керівні органи звітують про свою діяльність перед членами Організації на своїх засіданнях та на Загальних зборах Організації.

4.22. Основою Організації є відокремлені підрозділи, які створюються за територіальним принципом за місцем роботи, навчання чи проживання при наявності не менше 3 чоловік. Відокремлені підрозділи  створюються за рішенням Правління, які приймаються у відповідності до цього Статуту.

Відокремлені підрозділи в своїй діяльності керуються цим Статутом та Положеннями, прийнятими їхніми вищими керівними органами та затвердженими Правлінням Організації.

Відокремлені підрозділи використовують майно Організації в межах, визначених Загальними зборами та Правлінням Організації.

Всі відокремлені підрозділи прямо підпорядковуються Правлінню Організації. Рішення про припинення діяльності (ліквідацію, закриття) відокремленого підрозділу приймається Правлінням відповідно до цього Статуту.

 

 1. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1.      Власністю Організації є майно та кошти, які необхідні для здійснення її статутної діяльності.

5.2.      Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об’єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об’єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження).

5.3.      Кошти та майно Організації формуються з:

– коштів або  майна,  які  надходять  безоплатно  або у вигляді безповоротної фінансової допомоги, спонсорської допомоги чи добровільних пожертвувань;

–           пасивних доходів;

–           коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності з урахуванням норм чинного законодавства;

– дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

5.4.      Кошти  використовуються на:

–           виконання статутних завдань;

–           оплату оренди приміщень, їх утримання, поточний та капітальний ремонти;

–           оплату праці штатних працівників;

–           придбання або оренду обладнання, техніки, транспортних та інших основних засобів, включаючи засоби оргтехніки;

–           реалізацію затверджених планів та програм.

5.5.      Організація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов’язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону.

5.6.      Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке,  відповідно до законодавства, може бути звернено стягнення.

5.7.      Діяльність Організації здійснюється самостійно та відповідно до законодавства і не розглядається як прибуткова.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

1) за рішенням Загальних зборів, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;

2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

6.2. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання.

6.3. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об’єднання і не має наслідком припинення її діяльності.

6.4. Організація вважається такою, що припинилася з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

6.5. У разі припинення Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

 

 1. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ

7.1.      Зміни та доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами Організації, якщо за таке рішення проголосувало 3/4 присутніх на них членів.

 

Завантажити статут